ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

0 views
0%

กลุ่มSUNDAY Section.2272 นลิตา บุตรานนท์ 1530314291 เลขที่ 22 ชนม์นิภา สาครนาวิน 1530321254 เลขที่ 26 รัศมิ์เดือน ยืนศิริวัฒนานุกูล 1540300736 เลขที่ 35 อัครราช …